Algemene Voorwaarden


Aanvaarding van gebruiksvoorwaarden en andere voorwaarden

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de toegang tot het gebruik van onze Website. We hebben ook een Privacybeleid en een Cookiesbeleid. Tevens kunnen bijkomende bepalingen, juridische kennisgevingen en voorwaarden van toepassing zijn op diverse activiteiten op de Website. Daaronder inbegrepen voorwaarden van toepassing op de aankoop van producten of diensten workshops en evenementen en op specifieke onderdelen van onze Website. Al het voorgaande is van toepassing door de verwijzing ernaar en vormt samen met de Gebruiksvoorwaarden een contractuele overeenkomst tussen Vision Face BV (“wij”, “we”, “ons” en alle daarmee vergelijkbare uitdrukkingen) en u.

U moet de Voorwaarden volledig accepteren voordat u onze Website gaat gebruiken. U kunt de Voorwaarden op twee manieren accepteren: 1. door bij de registratie aan te klikken dat u akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden en 2. door de website te gebruiken.

ZODRA U DE WEBSITE BEZOEKT OF OP ENIGE ANDERE WIJZE GEBRUIKT, STEMT U ERMEE IN DE VOORWAARDEN VOLLEDIG TE HEBBEN GELEZEN, BEGREPEN EN AANVAARD.

Tenzij anders bepaald kunnen de Voorwaarden op elk gewenst moment worden gewijzigd. In dit geval wordt u vooraf van alle wijzigingen op de hoogte gebracht. Zodra u de Website NA HET IMPLEMENTEREN VAN WIJZIGINGEN blijft gebruiken wordt u geacht in te stemmen met deze wijzigingen.

Wanneer u deze Voorwaarden of een onderdeel van de Voorwaarden niet begrijpt, of als u niet akkoord gaat met de inhoud ervan, dan verzoeken we u deze Website niet meer te gebruiken.

Privacybeleid

Het Privacybeleid van Vision Face BV is van toepassing op het gebruik van de Website en door verwijzing ernaar zijn de voorwaarden van het Privacybeleid een onderdeel van de Algemene Voorwaarden. Klik hier om het Privacybeleid van Vision Face BV weer te geven. We hechten bijzonder belang aan veiligheid en daarom zijn uw persoonsgegevens beschermd. We gebruiken de in de sector bekende SSL-technologie (Secure Socket Layer) en andere redelijke veiligheidsmaatregelen teneinde persoonsgegevens tegen ongeautoriseerd gebruik of openbaarmaking te beschermen. Alle vertrouwelijke gegevens, zoals betalingsgegevens, worden versleuteld en via een beveiligd kanaal met SSL-versleuteling overgedragen.

Eigendom van website, inhoud en merken

Deze Website is eigendom van en wordt beheerd door Vision Face BV, een onderneming met haar zetel te Nederland. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn alle materialen op de Website waaronder inbegrepen teksten, afbeeldingen, informatie, inhoud, foto’s, illustraties, ontwerpen, pictogrammen, videoclips, geluiden, muziek, kunstwerken, programmacodes en ander materiaal, en auteursrechten, handelsmerken, visuele identiteit en/of andere intellectuele eigendomsrechten en dergelijke materialen (gezamenlijk de “Inhoud”), eigendom van en/of worden beheerd of in licentie gehouden door Vision Face BV. Aan de eigen teksten die door de gebruikers van de Website binnen de functionaliteit van het Dagboek zijn ingebracht, hieronder vallen niet eventueel van derden gekopiëerde teksten, zal Vision Face BV geen intellectuele of andere rechten ontlenen, deze blijven het eigendom van de abonnee op de Website die deze teksten heeft ingetypt. Vision Face BV zal de teksten blijven beheren tot op het moment het account van de gebruiker volledig is verwijderd.

De Website en Inhoud zijn uitsluitend bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. U mag de inhoud en ander downloadbaar materiaal dat op de Website weergegeven wordt alleen downloaden voor persoonlijk gebruik. Geen enkel recht, titel of belang in gedownloade of gekopieerde inhoud wordt aan u overgedragen als gevolg van het downloaden of kopiëren van dergelijke inhoud en materiaal. U mag de inhoud van de Website niet kopieëren en reproduceren (behalve zoals hierboven vermeld), publiceren, overdragen, distribueren, weergeven, uitvoeren, aanpassen, wijzigen, afgeleide werken maken van de Inhoud, verkopen of exploiteren of de Inhoud of de Website anderszins gebruiken voor openbare of commerciële doeleinden.

Bepaalde handelsmerken, handelsnamen, geregistreerde handelsmerken en logo’s die op deze Website worden gebruikt of weergegeven zijn geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken en handelsnamen van Vision Face BV. Andere handelsmerken en handelsnamen die op deze Website worden gebruikt of weergegeven zijn de geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken en handelsnamen van derde partijen. Niets op de Website dan ook mag worden uitgelegd als zou er impliciet, uitdrukkelijk of anderszins een recht of licentie aan u verleent zijn tot gebruik van een handelsmerk, handelsnaam of logo’s op de Website.

We behouden ons het recht voor op te treden waaronder het nemen van juridische stappen tegen elke inbreuk op het voorgaande of elk ander onderdeel van de Gebruiksvoorwaarden door welke partij dan ook.

Uw gebruik van de website

Om de Website te betreden te bezoeken of op enige andere wijze manier gebruik te maken van de Website moet u tenminste 16 jaar oud te zijn. Teneinde zich te registreren en online aankopen te doen verklaart u bovendien 16 jaar oud te zijn en rechtmatig in het bezit te zijn van de mogelijkheden om elektronische betalingen uit te kunnen voeren. Daarnaast bent u telkens verantwoordelijk voor de juistheid en de volledigheid van de informatie die u aan ons verstrekt.

U mag de Website gebruiken zoals toegestaan is in de Algemene Voorwaarden en alleen op een wijze die in overeenstemming is met alle van toepassing zijnde wetten, regelgevingen, voorschriften en algemeen geaccepteerde praktijken en richtlijnen in de relevante rechtsgebieden, inclusief de regelgeving die van toepassing is op de transfer van gegevens van en naar de Verenigde Staten en/of Europa.

U stemt ermee in geen “deep-link” technologie, “robot” technologie of andere automatische of handmatige apparaten, software, programma’s, codes, algoritmes of andere methodes te gebruiken voor het openen, kopiëren of controleren van een onderdeel van de Website of de Inhoud. Daarnaast stemt u ermee in dat de navigatiestructuur of presentatie van de Website of Inhoud op geen enkele wijze te reproduceren of te misleiden, of materiaal of informatie te verkrijgen of proberen te verkrijgen via middelen die niet voor dit doel door ons beschikbaar zijn gesteld via de Website. We behouden ons het recht voor om maatregelen te nemen om dergelijke activiteiten te voorkomen.

U stemt ermee in zich geen ongeautoriseerde toegang te verschaffen tot een onderdeel of functie van de Website, tot een ander systeem of netwerk dat op de Website aangesloten is, of tot de servers, systemen of netwerken van één van onze partners door middel van “hacking”, het verzamelen van wachtwoordgegevens of door middel van elke andere illegale methode waarmee toegang tot gegevens wordt verkregen.

U stemt ermee in de kwetsbaarheid van de Website of een met de Website verbonden netwerk niet te zullen onderzoeken, scannen of testen, noch de beveiliging of authenticatie maatregelen op de Website of een met de Website verbonden netwerk te zullen schenden. U stemt ermee in informatie over andere bezoekers van de Website of andere klanten van Vision Face BV met inbegrip van “accounts” die niet van u zijn op geen enkele wijze te zullen onderzoeken of te volgen met als doel materiaal of informatie te ontdekken, inclusief maar niet beperkt tot persoonsgegevens zoals gedefinieerd in de Europese regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens (met inbegrip van Richtlijn 95/46/EG) (hierna aangeduid als “persoonsgegevens”), of andere informatie die redelijkerwijs gebruikt zou kunnen worden om gegevens die op zich geen persoonsgegevens uitmaken te koppelen aan persoonsgegevens.

U stemt ermee in geen handelingen te verrichten die een onredelijke of onevenredig grote belasting van de infrastructuur van de Website of onze systemen of netwerken of met de Website of met ons verbonden systemen of netwerken zouden kunnen veroorzaken in een poging om deze systemen te overbelasten met een “Denial of Service” of soortgelijke aanval.

U stemt ermee in geen apparaten, technologie of methode te gebruiken die interfereren met het correct functioneren van de functies van de Website of met transacties die op de Website worden uitgevoerd of die het gebruik van de website door een andere persoon belemmeren.

U stemt ermee in geen kopteksten te vervalsen of anderszins identificaties te manipuleren teneinde de oorsprong van berichten of toezending die u naar ons stuurt - via elke willekeurige website of een op elke willekeurige website aangeboden service - te verhullen. U stemt ermee in zich niet voor te doen als iemand anders of niet valselijk te beweren dat u een andere persoon vertegenwoordigt.

Gebruikerscommunicatie en gebruikersinhoud

Hoewel we uw suggesties en commentaren over hoe we onze Website, producten en diensten kunnen verbeteren op prijs stellen is het ons beleid om geen creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of materiaal te accepteren anders dan op uitdrukkelijk verzoek van ons. We proberen misverstanden te voorkomen als een creatieve inspanning van ons enige gelijkenis vertoont met een creatieve suggestie van een klant of bezoeker van onze Website. Los dus van persoonsgegevens die op of via onze Website verzameld worden - de Website is onderworpen aan het Privacybeleid van Vision Face BV (zie hierboven) - worden materiaal, informatie, suggesties, ideeën, concepten, kennis, technieken, vragen, opmerkingen of andere communicatie die u naar de Website verzendt of op de Website publiceert (“Gebruikerscommunicatie”) beschouwd als niet vertrouwelijk en niet aan eigendomsrechten gebonden. U stemt ermee in af te zien van uw rechten om te worden geïdentificeerd als de auteur van de Gebruikerscommunicatie.

Accounts, wachtwoorden en beveiliging

Bepaalde functies of diensten die op of via de Website aangeboden worden vereisen het openen van een account (inclusief het instellen van een account-id (uw eigen e-mailadres) en wachtwoord) en het delen van persoonsgegevens. Raadpleeg ons Privacybeleid (zie hierboven) voor informatie over hoe wij persoonsgegevens beschermen.

U moet alle maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw wachtwoord vertrouwelijk en veilig blijft aangezien u verantwoordelijk bent voor alle transacties die onder uw wachtwoord worden uitgevoerd of ingediend. Neem onmiddellijk contact met ons op als u het vermoeden hebt dat een ongeautoriseerd persoon uw wachtwoord kent of als het wachtwoord op een ongeautoriseerde wijze wordt gebruikt. Als we het vermoeden hebben dat de beveiliging geschonden wordt of dat de Website misbruikt wordt dan zijn we gerechtigd u te vragen uw wachtwoord te wijzigen of uw account op te schorten. We zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade als gevolg van tekortkomingen van u om uw wachtwoord en/of account te beveiligen.

U mag de account-id, het wachtwoord of de account van iemand nooit gebruiken zonder de uitdrukkelijke toestemming van de houder van die account-id, wachtwoord of account. Vision Face BV kan en zal niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of schade als gevolg van het niet nakomen van deze verplichtingen.

Producten en verkoop

Productbeschrijvingen

Als we onze producten op de Website beschrijven of afbeelden, proberen we zo precies mogelijk te zijn. We garanderen echter niet dat de productbeschrijvingen of andere inhoud op te Website juist, volledig, betrouwbaar, actueel of foutloos is. We behouden ons het recht voor om typefouten, onjuistheden of weglatingen met betrekking tot product beschrijvingen, prijzen en beschikbaarheid van tijd tot tijd zonder kennisgeving vooraf te corrigeren.

Bestelde en uitgeleverde profielen en producten en afgesloten abonnementen

Eenmaal bestelde en uitgeleverde profielen en producten alsmede afgesloten en betaalde abonnementen kunnen niet worden herroepen. Door de specifieke voorbereiding die de bestellingen met zich meebrengen zal niet tot restitutie van betaalde gelden worden overgegaan. In het geval van grove nalatigheid van onze kant kan na onderling overleg restitutie van betaalde gelden worden overwogen.

Links naar de website; Links van derde partijen op de website

Het maken of onderhouden van een link vanaf een andere website naar een pagina op onze Website zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming is verboden. Het uitvoeren of weergeven van de Website of informatie of materiaal dat op de Website weergegeven wordt in frames of soortgelijke technologie op andere websites zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming is verboden. Alle toegestane koppelingen naar de Website moeten voldoen aan alle van toepassing zijnde wetten, statuten, regelgevingen en voorschriften.

Het is mogelijk dat de Website van tijd tot tijd links bevat naar andere websites die geen eigendom zijn van Vision Face BV of onze vertrouwde zakelijke partners en ook niet door hen worden gecontroleerd of beheerd. Al deze links worden alleen maar voor uw gemak aangeboden. Als u deze links gebruikt verlaat u onze Website. We zijn niet verantwoordelijk voor enige inhoud, materiaal, informatie of gebeurtenissen die aanwezig zijn of plaatsvinden op websites die geen eigendom zijn of worden gecontroleerd of beheerd door Vision Face BV.

Gewijzigde websites en inhoud

We behouden ons het recht voor om op elk gewenst moment en naar eigen goeddunken: onze Website of enige dienst, inhoud, functie of product die je op de Website aangeboden worden te wijzigen op te schorten of op te heffen met of zonder kennisgeving; vergoedingen in rekening te brengen voor het gebruik van de Website; vergoedingen die voor de Website in rekening worden gebracht te wijzigen en/of hiervan af te zien; en/of aan enkele of alle gebruikers van de Website aanbiedingen te doen. U stemt ermee in dat we niet aansprakelijk zijn jegens u of een derde partij als een van de voorgaande beschreven zaken met betrekking tot de Website zich zou voordoen.

Disclaimers; Beperkingen van aansprakelijkheid; Schadevergoeding

Vision Face BV doet alles wat redelijk mogelijk is om ervoor te zorgen dat de informatie die op onze Website aangeboden wordt, juist, volledig, correct en up-to-date is. Ondanks deze pogingen kunnen er nog steeds fouten optreden. Als de weergegeven informatie onjuistheden zou bevatten of als wet bepaalde informatie niet beschikbaar is zal Vision Face BV er alles aan doen om deze informatie zo snel mogelijk te wijzigen. Als u onjuiste informatie aantreft op onze Website kunt u altijd contact met ons opnemen.

We doen er alles aan om onze Website te beschermen met alle redelijke middelen en om eventuele ongemakken als gevolg van technische fouten zoveel als mogelijk te beperken. We kunnen echter niet uitsluiten dat onjuiste technische handelingen of ongeautoriseerde ingrepen kunnen optreden. Daarnaast moeten onze Website van tijd tot tijd worden onderhouden. Hierdoor kunnen we niet garanderen dat het toegang tot onze Website nooit zal worden onderbroken of belemmerd.

We zullen alles doen wat redelijk mogelijk is om onze Website te beschermen tegen computervirussen en andere malware. Rekening houdend met de aard van deze gevaren erkent u echter dat er geen absolute bescherming kunnen bieden en neemt u alle benodigde maatregelen om uw computers te beschermen.

Voor zover maximaal toegestaan door de wet is Vision Face BV in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade (zoals, maar niet beperkt tot, verlies van tijd, emotionele schade, verlies van mogelijkheden, verlies van gegevens, verlies van winst, enzovoort) die direct of indirect in verband staan met het gebruik van onze website en onze producten met inbegrip van maar niet beperkt tot registratie op onze Website, aankoop van onze producten, het plaatsen van commentaren, enzovoort. De contractuele en extra-contractuele aansprakelijkheid van Vision Face BV is verder beperkt tot € 25. Niets in deze Algemene Voorwaarden sluit echter de aansprakelijkheid van Vision Face BV uit met betrekking tot opzet, fraude of overlijden, lichamelijk letsel of (jegens consumenten) grove nalatigheid.

Vision Face BV biedt de inhoud van deze Website aan “in de huidige staat” (“as is”) en zonder enige garantie, noch expliciet als impliciet. Het gebruik van de Website en de informatie op de Website gebeurt uitsluitend op eigen risico. Voor zover toegestaan onder het toepasselijk recht wijst Vision Face BV alle garanties, inclusief maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel af.

Toepasselijk recht; Scheidbaarheid; Afstandsverklaring, Overleving, Geschillenregeling

Het is uw verantwoordelijkheid na te gaan welke lokale wetten, internationale wetten, statuten, regelgevingen en voorschriften (inclusief eisen voor minimale leeftijd) van toepassing zijn en u hieraan te houden.

Als een onderdeel van de Algemene Voorwaarden om welke reden dan ook ongeldig of niet-afdwingbaar zou worden geacht door een bevoegde rechtbank of rechtsprekende autoriteit zal dit onderdeel niet toepasselijk zijn zonder evenwel afbreuk te doen aan de andere bepalingen van de Algemene Voorwaarden.

Als we/u de rechten niet geheel of gedeeltelijk uitoefenen/uitoefent of we/u een overtreding van de Algemene Voorwaarden laten/laat varen wordt latere uitoefening van dat recht door ons/u niet voorkomen nog nemen we/neemt u geen afstand van het recht om op te treden tegen latere overtredingen van dezelfde of een andere bepaling van de Algemene Voorwaarden. Onze/Uw rechten en rechtsmiddelen onder de Algemene Voorwaarden zijn cumulatief en de uitoefening van een recht of rechtsmiddel beperkt onze/uw rechten voor het uitoefenen van enig ander recht of rechtsmiddel op geen enkele wijze.

De bepalingen betreffende auteursrechten, (handels)merken, beperkingen van aansprakelijkheid, disclaimers en wetten en rechtsgebieden blijven ook na beëindiging geldig.

Vision Face BV stelt klantrelaties en klanttevredenheid zeer op prijs. Als gevolg hiervan willen we uw juridische mogelijkheden op geen enkele wijze werken als u vindt dat uw rechten zijn geschonden. In dergelijke gevallen geven we er de voorkeur aan dat u eerst contact met ons opneemt om te kijken of er eventuele problemen kunnen oplossen. Als u dat niet wenst dan kunt u ervoor kiezen het geschil buiten de rechtbank te beslechten. Op geen enkele wijze zal Vision Face BV u echter tegenwerken als u een geschil aan een bevoegde rechtbank wilt voorleggen. In dergelijke gevallen is de rechtbank van Amsterdam exclusief bevoegd voor het oplossen van geschillen hieromtrent onder het voorbehoud dat wij een geschil, voor zover toegestaan onder het toepasselijk recht ook aan een andere bevoegde rechtbank kunnen voorleggen.

Uw toegang tot, bezoek aan of gebruik van de Website en elke transactie die hieruit en uit de Algemene Voorwaarden voortkomt vallen onder en worden geïnterpreteerd volgens Nederlands recht, zonder toepassing van haar regels inzake het internationaal privaatrecht.

Verdere vragen

Als u vragen over of bedenkingen op de Algemene Voorwaarden hebt stuur dan een e-mail naar Vision Face BV (centrale@1320em.nl). U kunt ons ook bellen op telefoonnummer 0651098953, of schrijven naar: Vision Face BV, Parkhaven 3, 8242 PE Lelystad.

Je bevindt je hier: Home / Algemene Voorwaarden

© 2024 - Kinweb